Category: norokognitiftestler

Home / norokognitiftestler /

Tik Tak Tik..Beyniniz ne kadar çalışıyor..Gelin Ölçelim..

Nöropsikolojik “beyin check-up’ı”

Beyninizin zihinsel son halinin tespitidir.

Dikkat bellek planlama dil kullanımı kelime bulma cümle kurma zeka düşünce akıcılık .. gibi ayrıca kişilik içe dönük dışa dönüklük tepkisellik dürtüsellik kuşkuculuk kıskançlık korkular takıntılar saplantılar fanteziler cinsellik özelliklerini beyninizin fonksiyonlarının hangi düzeyde olduğunu tespit etmeye yöneliktir.

Nöropsikolojik Beyin “Check Up” da ne yapılır?

Aç olmak gerekmez. Hafif bir yemek ve sinir sitemi ile ilgili 12 saat önceden ilaç almamak yeterlidir. Eski tahliller varsa getirilmesi yerinde olur. Önce gerekli ölçekler doldurulur. Klinik değerlendirme yapılır. Ve bilgisayar ortamında yaklaşık 30 dakika süren ; anlama, kavrama, zeka ,dikkat ve bellek gibi bilişsel yetileri ölçen testler uygulanır.

Kısa beyin check-up’ı ve uzun beyin check-up’ı olarak iki şekilde yapılır.

Kısa formunda uygulanan testler: Bilgisayar ortamında Dikkat-Konsantrasyon,Sürekli Dikkat,Öğrenme Testi ve muhakeme Testlerinin ardından ;

En az iki dikkat testi,en az iki yürütücü yönetici işlev testi,bellek testi, IQ testi, Algı testi ,vizyo-Spasyal beceriler testi..

Uzun formunda uygulanan testler:

Bilgisayar ortamında Dikkat-Konsantrasyon,Sürekli Dikkat,Öğrenme Testi ve muhakeme Testlerinin ardından ;

En az iki dikkat testi,en az iki yürütücü yönetici işlev testi,bellek testi, IQ testi, Algı testi ,vizyo-Spasyal beceriler testi..

Bir Projektif test, bir organik test ve TAT testi…

Uygulayıcı ekip kimlerden oluşur?

Bir Psikiyatri Uzmanı , bir klinik psikolog ve uygulayıcı Psikolog olmak üzere üç klinisyen tarafından yapılır.

Özellikleri nedir?

Kişiseldir. Randevu alınması gerekir. Yaklaşık 120 dakika sürer. Uygulamadan 45 dakika sonra rapor olarak ilk sonuçlar verilir. Ayrıntılı geniş rapor daha sonra bildirilir. Ayrıntılı öneri ve/veya tedavi planı yapılır.

Kaç yılda bir yaptırılmalıdır?

55 yaşına kadar 3 yılda bir, 55-64 yaşına kadar 2 yılda bir, 65 yaş ve üstünde her yıl yapılmalıdır.

Amacı nedir? Beklenti nedir?

Nöropsikolojik Beyin “Check Up”ın üç amacı vardır: Birincisi; kişinin ruhsal durumunu taramadan geçirmek, stres düzeyini ve kişiliğini analiz edip bu kişiye danışmanlık sağlamak.

İkincisi; kişinin zihinsel durumunu taramadan geçirmek, anlama, kavrama, algılama, öğrenme, karar verme gibi zihinsel süreçleri incelemek.

Üçüncüsü; çocuk ve ergenin öğrenme, davranım ve uyum sorunlarını ele alarak erken yaşlarda yol gösterici olmaktır.

MR ,BT ve EEG gibi görüntüleme tetkiklerinden ne farkı vardır?

Klasik Kranial MR beyinde anatomik yapısal değişiklikleri ile ilgili bilgi verir. Volumetrik MR ise çekim sonrası saatler süren otomatik analizlerle beynin her bölgesinin hacim ölçümlerini çıkarır. Uzun yıllar sonra değişiklkleri izlemede işe yarar. Beyindeki biyolojik süreçlerin son ürünü olan biyoelektrik faaliyeti ölçmek, bir dizi “Nöropsikolojik Testler” ve “Kantitatif EEG” (Beyin Haritalaması) ile mümkün olmaktadır. Psikiyatrik hastalıkların beyin hücreleri arasındaki elektriksel ve kimyasal iletide bozulmayla ilişkili olduğu, bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Bu nedenle Nöropsikiyatrik bir bozukluğu olan kişinin klinik değerlendirmesinde, yaş grubuna göre beyin işlevlerinin normal olup olmadığını anlamak giderek daha çok önem kazanmaktadır. Beyin tomografisi ve MR gibi görüntüleme yöntemleri ile beyinde tümör vb. gibi yer kaplayan kitleler olup olmadığı anlaşılır. Ancak beynin sağlıklı çalışıp çalışmadığı anlaşılmaz. Bu amaçla beynin işlevsel görüntülemesini yapmak ve çeşitli bilişsel yetileri ölçmek gerekmektedir.

Kimler öncelikle yaptırmalıdır?

Ailede bunama nörolojik hastalık ve psikiyatrik hastalık özgeçmişi olanlara önerilir. Zihinsel faaliyete önem veren, uzun ve nitelikli yaşamak isteyenler baş vurmalıdır.Özellikle yönetici ve işadamları kendilerini zihinsel ve sinirsel testlerden geçirip ve öneriler alabilirler.İleri yaşlarda unutkanlık, dalgınlık, dikkat dağınıklığı, zihinsel yorgunluk, Çocuk ve Gençlerde okul başarısızlığı, dikkat dağınıklığı, öğrenme güçlüğü ve davranım bozukluğu durumlarında önleyici ve koruyucu sağlık uygulaması olarak önerilir.

Sonuçta;

Erken tanı verir. Hastalık bunama risklerini tespit eder.

Koruyucu öneriler kişiyi rahatlatır.

Ölçülen Nöropsikolojik testlerle beyin davranış ilişkisinde amaç nedir?

Beyin hakkında önce problemin nörolojik mi psikiyatrik mi olduğunu ayırır. Kişiye MR , BT veya diğer görüntüleme kan tahlilleri yapılsa bile sorunun nerde olduğu ayırt edilemez. Bu test istenir.
Bu problemin organik mi işlevsel mi veya varsa lezyon hangi beyin bölgesinde olduğuna yardımcı olur.
İkincisi hastaya uygulanan tedavinin faydası varmı yok mu ?beyin işlevlerine ne kadar neresine faydası var tespit eder.
Üçüncüsü hasarın tespiti ile rehabilitasyonu planlanır. Ne yapılmalıki hasar geri dönsün veya en azından ilerlemesin.

Araştırma amaçlıda kullanılır.

Fakat bizde daha çok yaşlının noterde vekaletname yapacağında veya tabuda satış yapacağında bankada işlem görürken vasiyetname düzenlerken mahkemelik olduğunda kandırıldığında ihmallerinde hep rutin olarak istenir. Kişinin mağduriyetini engeller. Beyin kapasitesinin zihinsel süreçlerin ne olduğunun kayda geçmesini sağlar. O zaman diliminde kişinin akıl sağlığını hukuki ehliyetini tasarruf hakkını ayırt etme kabiliyetini ölçer. Çok kıymetli tam bir bilgi adli delil tespitidir.
Bu değerlendirme fiziksel travma sonucu oluşan, tümör ve enfeksiyon kaynaklı beyin hasarları ile bilişsel süreç ve davranışlarındaortaya çıkan değişimleri ortaya koyar.

Noropsikoloji nedir?

Beyin davranış ilişkisini inceleyen bilimdir.
Beyindeki hasarı veya etkilenmeyi testlerle ortaya çıkarır.
Hastalık tanısını koyar. Veya ayırıcı tanıya faydası olur.
Uygulamalı bilimsel olarak ispatlanmış standardize testlerle yapılır.
Her psikolog yapamaz. Tecrübe klinik deneyim ve bilgi gerekir. Tamamen tecrübe gerektirir.
Bu konuda gerçek anlamda uzman klinik noropsikolog sayısı maalesef Türkiye’de iki elin parmak sayısını geçmez.
Nöropsikoloji beyin – davranış ilişkisini inceleyen bilimdir. Nöropsikolojik ölçme araçlarıyla , teste ederek beyin hasarıyla bilişsel işlev- davranış ilişkisini inceleme işlevine nöropsikolojik değerlendirme denir.

Nörokognitif testler kimlere uygulanır?

Çok unutuyorum unutkanlık hastalığı başlamış mıdır?

Kognitif testler nedir?İçeriğinde neler var, neler tespit edilir?

Evi bulamadım.Ocağı yemekte unuttum…Yemek yaktım

Öğrenme ve dikkat bozukluğu nedir?

Nörökognitif testler kimlere uygulanır?

ALZHEİMER HASTALIĞININ NÖROPSİKOLOJİK BULGULARI

Yakın hafıza kusuru olur. Hastalar yeni bilgileri hatırlamada güçlük çekerler. Örneğin, gündemdeki olaylar. Bunun tersine uzak hafıza göreceli olarak korunmuş gibidir. Hasta hatırlayamıyor ama tanıyorsa frontal bir bulgu hem hatırlayamıyor hem de tanımıyorsa temporal bir bulgu olarak değerlendirilir. Hastada belirgin kelime bulma güçlüğü olur. Boston naming testte nu durum belirgindir ve bazen hasta şekilleri de hiç tanıyamaz. Objelerin isimlerini tam doğru söyleyememesine rağmen objeyi tanıdıığ ve kelimenin yerine başka kelime kullanıldığı ve dolambaçlı yoldan gereksiz sözcüklerle anlatılmaya çalışıldığı görülür.

alzheimer hastası yaşlı kadın

alzheimer hastası yaşlı kadın

Dikkat ve exekütüif fonksiyonların bozukluğu: Alzheimer’da exekütif fonksiyonların bozulması hafıza bozukluğundan daha sonra gelişir. Mental kontrol testte hatalar yaptığı görülür. Digit span testinde performansı düşüktür(rakam tekrarı) .Sözel akıcılık testlerinde y ada trail-making testte bozukluk olabilir. Alzheimer’da 1 dakika içinde hayvan sayımı , harf akıcılığı testinden daha kötüdür. Bu da semantik hafız kusurunun yansımasıdır. Hasta exekütüf fonksiyonlarının bozukluğunun farkında olmaz. Hafıza kusurlarını açıklamada savunucu davranır. Saat çiziminde ve WAİS’in küp-desen testinde planlama bozukluğu ve somut düşünce belirgindir. Alzheimer’da saat yüzüne numaraların yanlış yerleştirildiği , soyut düşüncenin bozulmasıyla beraber zamanı da yanlış gösterdikleri, saatin kadranına yazı yazdıkları da görülür.